راهنمای اتصال خط تلفن به دستگاه ضبط مکامات تلفن


جهت اتصال خط تلفن به دستگاه ضبط مکامات تلفن میبایست از هر خط تلفن یک انشعاب گرفته و به هر خط از دستگاه متصل نمود.
با توجه به وجود چهار پورت فیزیکی بر روی دستگاه های 4 کانال و 8 کانال دستگاه ضبط مکالمات تلفن می بایست طبق عکس اقدام به سوکت زدن و اتصال انشعاب خط به دستگاه اقدام نمایید.

 

رهنمای اتصال دستگاه ضبط مکالمات تلفن